Datum: 19. 07. 2024

ONLINE-poslouchejte: Rádio Zlín | Rádio Čas | čtěte: Dobrý den s kurýrem | Slovácký Deník | sledujte: Televize TVS
Uzávěrka prodloužena do 28. října
Kategorie: Články na úvodní straně

Uzávěrka prodloužena do 28. října Fotografové pozor, soutěž!

Cieľom súťaže je rozvíjať dlhoročnú tradíciu spolupráce v oblasti fotografie medzi regiónmi moravsko-slovenského pomedzia na základe spoločného kultúrno-historického kontextu a vytvoriť priestor pre fotografické dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie prírody, krajiny, človeka, histórie i súčasnosti krajov na spoločnej česko-slovenskej hranici.
 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klub kultury Uherské Hradiště vyhlasujú IV. ročník medzinárodnej súťaže fotografie
 
FOPO 2019
Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí
 
Propozície súťaže
 
Kategórie súťaže
 
1. Tematickými kategóriami súťaže sú: 
Kategória I – Príroda a krajina 
Kategória II – História, tradície, kultúra
 
2. Súťaž nemá vekové kategórie.
 
Práva a povinnosti súťažiacich 
1. Autor môže zaslať čiernobiele i farebné fotografie do každej tematickej kategórie. Limit pre prihlásenie jednotlivých fotografií je maximálne 6 prác od jedného autora. Súbory (cykly a seriály) do 6 fotografií sa počítajú za jednu prácu. Vyhlasovateľ môže na návrh poroty vystaviť len časť cyklu či seriálu.
2. Nemožno prihlásiť fotografie, ktoré žiadnym spôsobom nesúvisia s témami súťaže, fotografie zobrazujúce násilie, alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.
3. Každý autor má právo byť včas informovaný organizátorom o výsledkoch súťaže a každý autor, ktorého fotografia bude porotou vybraná do výstavnej kolekcie, má právo na bezplatné získanie jedného výtlačku katalógu súťaže.
4. Účasťou v súťaži a zaslaním prác vyjadruje autor súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas s nakladaním fotografií pre potreby vyhlasovateľov a súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je vyhlasovateľ. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže.
5. Vyhlasovatelia neručia za škody spôsobené dopravou.   
 
Technické podmienky
1. Pre fotografie je určený formát 30 x 40 cm, 30 x 45 cm, alebo ich odvodeniny, ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. 
2. Na rube každej fotografie musia byť uvedené identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, názov fotografie, rok jej vzniku, označenie súťaže FOPO a tematickej kategórie. Práce, ktoré nesplnia technické podmienky, nebudú do súťaže prijaté.
3. K súťažným prácam je potrebné priložiť vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdiť podpisom.    
 
Organizačné zabezpečenie súťaže
1. Uzávierka súťaže: 28. 10. 2019
 
2. Prihlásení autori zo Slovenskej republiky musia doručiť súťažné fotografie na adresu: Trenčianske osvetové stredisko
K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 
Kontakt: Janka Masárová
tel.: 00421 32 6555 323, 00421 901 918 803 
janka.masarova@tnos.sk
 
3. Prihlásení autori z Českej republiky musia doručiť súťažné fotografie na adresu: 
Klub kultury Uherské Hradiště 
Masarykovo nám. 21 686 60 Uherské Hradiště 
Kontakt: Petra Baroňová, tel.: 00420 605 221 504
baronova@kkuh.cz
 
4. Práce prihlásené do súťaže hodnotí porota navrhnutá vyhlasovateľmi. 
 
5. Vyhlasovateľ udelí vecné ceny za 1., 2., 3. miesto a finančnú hlavnú cenu, na základe návrhu odbornej poroty v jednotlivých tematických kategóriách. 
 
6. Vyhlásenie výsledkov bude súčasťou vernisáže výstavy fotografií. Kolekciu vystavených fotografií navrhne porota. Fotografie budú autorom vrátené do dvoch mesiacov po ukončení výstav. 
 
Výstava v Galerii V. Hrocha Klubu kultury Uherské Hradiště: december 2019
Repríza výstavy vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja: január 2020
Cieľom súťaže je rozvíjať dlhoročnú tradíciu spolupráce v oblasti fotografie medzi regiónmi moravsko-slovenského pomedzia na základe spoločného kultúrno-historického kontextu a vytvoriť priestor pre fotografické dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie prírody, krajiny, človeka, histórie i súčasnosti krajov na spoločnej česko-slovenskej hranici.
 
2.10.2019 14:14 • Přečteno: 1356x • Autor: Markéta Macháčková


Soubory přiložené k článku

Žádné soubory nejsou přiloženy!Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.